strategie logistyczne

Czym są strategie logistyczne przedsiębiorstwa?

Strategia logistyczna przedsiębiorstwa ma na celu optymalizację zasobów przedsiębiorstwa w zarządzaniu przepływami podstawowymi i powiązanymi. Cele strategiczne są wyznaczane za pomocą jednego lub kilku logistycznych KPI. Strategia logistyczna może być skonstruowana na podstawie maksymalizacji (minimalizacji) jednego lub więcej KPI.

Czym jest doradztwo logistyczne ?

Doradztwo logistyczne można zdefiniować w następujący sposób: audyt logistyczny to długookresowy, jakościowo określony kierunek rozwoju logistyki dotyczący form i środków jego realizacji w przedsiębiorstwie, koordynacji i integracji międzyfunkcjonalnej i międzyorganizacyjnej, sformułowany przez naczelne kierownictwo przedsiębiorstwa zgodnie z celami przedsiębiorstwa.

Wśród dużej liczby strategii logistycznych stosowanych przez przedsiębiorstwa można wyodrębnić kilka podstawowych, które są najczęściej wykorzystywane w biznesie przy budowie systemu logistycznego. Strategie te, jak również główne sposoby ich realizacji, zostały przedstawione w tabeli.

strategie logistyczne

Minimalizacji i maksymalizacji wyniku jako element strategii

Strategie logistyczne (szczegóły tutaj) budowane są wokół minimalizacji lub maksymalizacji jednego kluczowego wskaźnika, np. całkowitych kosztów logistyki. Konieczne jest jednak nałożenie ograniczeń na inne wskaźniki, które są istotne dla strategii przedsiębiorstwa. W przypadku strategii minimalizacji całkowitych kosztów logistycznych wskaźnikiem tym byłaby jakość usług logistycznych. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższe wymagania klienta w zakresie jakości obsługi logistycznej, tym wyższe powinny być koszty logistyczne dla zapewnienia tego poziomu. Dlatego naturalnym ograniczeniem jest ograniczenie podstawowego poziomu jakości obsługi konsumenta.